SYSTEM FOR FONDSFORVALTNING
  • Internt
  • 2005 - 2006
  • finans, web

FondSys er et administrasjonssystem for små og mellomstore fondsforvaltere og andre tilbydere med lignende produkter (andelslag, m.m.). Systemet håndterer kjøp og salg av fondsandeler, utfører nødvendige kalkulasjoner i forbindelse med periodiske avregninger og årsoppgjør, samt tilbyr en løpende ajourført oversikt over verdier, forvaltningskapital og kursutvikling i fondet både for fondsforvalter, distributører og klienter/andelshavere.

01

Utviklingen skjedde i samarbeid med en pilotkunde. I forkant ble deres daværende arbeidsflyt (som bl.a. inkluderte Excel-beregninger og manuelle verdi-oppdateringer for hver enkelt andelshaver) kartlagt, noe som avslørte mangler innen kvalitetssikring og effektivitet, og ble førende for kravene til det nye systemet.